Skip to content

CSV STELLUNGNAHM AM GEIGENSÄITEGEN RESPEKT ZUM BUDGET 2022

D’CSV Fraktioun ass och dëst Joer der Meenung datt die finanziell Situatioun vun der Gemeng Mondorf nach Gesond ass, an dass d’Recettesait fir den Budget 2022 mat engem Zouschoss vun knapp iwer 17 Mio.€ aus dem Fonds de Dotatioun globale des Communes, den erëm schengt ëmmt 600.000,-€ vis a vis vum leschten Joer ze klammen, an den Casinotaxen vun nach ronn 3,5 Mio.€ eis Méiglechkeeten bidden eis d’lnvesteieren aktuel heisch zehaalen.

An den Uerdentlechen Ausgaben sinn folgend Punkten ob die mer anginn:

 1. ( Am Artikel mazout bâtiments communaux) Mir hun 43.000,-€ fir 2022 zu 30.000,-€ fir den Budget 2021, Mazout dran stoen. Daat sinn, mam Literpraiss Mazout fir 2022, mei ewei 55.000 Liter die mer verbrauchen an mecht eng Erheigung zum Budget 2021 vun +- 16.500 Liter Mazout. An dobâi ginn vill Gebâilechkeeten ginn souwiesou nach separat oofgerechnet oder hânken un der Kogeneratiounsanalag. ( Ais Verglach Centres de rencontre pour jeunes 2500,-€ Mazout.)
 2. 113.850,-€ Loyer Joer fir Lokatioun vun halls de stockages +- 1000m2.
 3. Location nacelle Mateco fir 38.000,-€An den Uerdenlechen Ausgaben stinn,
 4. Contrats de maintenance fir Programmer.Geomap, Ergo, Autocad, AC, Regcirc, DSK, Trigis, Solinf, Natyslog plus, Filblue, Skycom et Wiges. fir 39.000,-€ all Joer.Wann een wees dass mer an den Ausseruedentlechen Ausgaben nachemol 135.000,­€ stoen hunn fir verschidden vun desen Programmer ze kaafen, dann ass daat vill Software dei muss benotzt gin. Ouni elo nach den SIGI mat anzerechnen. Mir kommen awer nach ob desen Punkt zereck
 5. 40.000,-€ fir en Regionalen Club Senior.Hei steet nemmen Service à attribuer à un pestataire externe. Bis elo emol en Fragezeichen?
 6. Den CGDIS geet vun 205000,-€ ob 260.000,-€ erop.Wou steieren mer hei hinn?
 7. Nachemol 100.000,-€ Marché Noel ?

An den Ausseruerdentlechen Einnamen sin 2 Punkten dei mer wellen erfierbrengen:

 1. Emprunt vun 5.5 Mio.,-€ den net weider kommenteiert ass.
 2. Recetten fir 6 Mio,-€ fir Logements à prix réduit vum Staat. Esouwait mir daat gesinn, get hei eng gut Arbescht vollbruegt. Mir ennerstëtzen desst ewei schon die Joeren virdrun zu 100%.

An den Ausseruerdentlechen Ausgaben:

 1. Ewei schons 2020, 4 Mio. an 2021 2.5 Mio. stinn elo dest Joer erëm 4 Mio.€ fir Terrain an Gebaier die vun der Gemeng kaaf ginn am Budget. Mir fannen daat nach ëmmer gutt an richteg. Terrain an Gebaier déi mer brauchen. Villeicht och en Terrain oder Plaatz fir en neien Service Technique oder Park de Recyclage ?
 2. En mise en conformité vun der BMZ ( Brandmeldeanlach ) am Service Technique fir 150.000,-€ weist dass mer hei absolut net den aktuellen Secherheetsnormen gerecht gin sinn. Hei huet wuehl missen gehandelt gin well den CGDIS Lokataire gin ass.
 3. 120.000,-€ fir en Schnellladesystem fir elektresch Autoen kann een elo net ais grouss lnvestissioun bezechnen. Dess lnverstissiounen mussen definitif weidergedriwen ginn wann een wees dass ëmmer mei elektresch Autoen an Veloen ob der Strooss fueren an vill Touristen oder Potenziell Client fir eis Geschafter, Restaurent oder Hotelier no Luedemeiglechkeeten sichen. Et sollt en dessen Projeen gut am Aan behalen, well et ass mei ewei Wichteg dass mer die neideg Ludeinfrastrukturen hunn an en gudden Plang um Desch lait.
 4.  4000,-€ fir en neit Concept fir den Fliegermusée auszeschaffen.En devis vun 800.000,-€ den awer zu 50% vum Staat subvestioneiert. Elo fir 2022 stinn 100.000,-€ am Budget.Mir sinn Gespaant ob desst Concept an Detailer vum Devis.
 5.  125.000,-€ fir en Bureau d’étude vun den Renoveierungen an Adaptatiounen am neien House of Startups ( Batiment Cristal Mondorf ).Mir sinn gespaant ob Detailer an den Devis vun desem Projet
 6. Eng Etude fir en Pedibus mat 35.000,-€ + divers 35.000 € sinn daat richtegt Signal und Kanner an Eltern. Mir sinn frou dass desst dach oft heikelt Thema ungepaak get. Wann Kanner Secher zufouss oder mam Velo an Schoul fueren kënnen. Desweideren get et eng Etude vun 320.000,-€ fir zone 30, mobilité douce, Sechere Schoulwee, an unpassen vun den Verkeirsschelder etc … gemach. Momentan stinn 10.000,-€ fir 2022 am Budget. Desst sin secher keng Projet dei enn diekt mat der Hand kann unpaacken wie en Gebai, mee daat solzialt Liewen vun eiser Gemeng extrem valoriseieren.
 7.  5 Mio. fir den lnvest dest Joer vum Sese fir eis proper Drenkwasser ze garanteieren ass en kloeren lnvest an eis Bierger an dofir haaten mir dessen Projet schons den 24.11.2020 am Gemengeroot matgestëmmt.
 8. Den Parvis zu Elleng virun der Kiirch get fir 150.000,-€ ungepaak, an desst trotz senger politescher Brisantz an streideren die et zweschen den Parteien gouf.Mir hoffen awer, dass wann et nemmen lrgendwei meiglech ass, desen Parvis och Behënnertengerecht kann gemach ginn. Et sollt een villeicht och emol erëm kucken, wou mer drunn sinn an eiser Gemeng fir Behënnertegerecht ze sinn. Den lstzoustand an waat eis Zieler sinn.
 9. Mir haaten schons fir den Buget 2020 geschriwen dass den lnvest vun 1 Mio,€( 1,7 Mio.,-€ Gesamt) an Sportshal Roll Del les net vun Muttwëll sinn. Mir leien elo bei 2.8 Mio. Gesamt. Well et eng mise en conformité wârten eis Verâiner och keng weider Plaatz kreien. Dobai wessen mer awer och dass die nei Sportshaal nach esou baal net stoen wart.
 10. 2020 waren mer nach am Budget ob 500.000,-€ fir Transformatiouns- an Renovatiounaarbechten am alen Postgebai, waat mer selbstverstandlech nach ëmmer begréissen. Ewei schons die Joeren virdun hunn mir ais CSV dëst Gebai, och wann et net jiddwerengem gefalt, nach ëmmer ais schützenswaert Ugesinn. Elo stinn 800.000,-€ am Budget an et sinn 1.4 Mio fir die komplett Saneierung virgesinn. Den Devis warten mer jo hoffentlech dest Joer zum Vote virgestallt kreien.

Wichteg Punkten fir CSV fir Zukunft vun eiser Gemeng sinn :

 1. lnverstitiounen an den Tourissmuss brengt der Gemeng an virunallem eisen Betrieber die direkt vun Tourissmuss betraff en surplus. Mir mussenawer och den Verkeier deen doduerch an Luucht geet am Aan behaalen well daat bedeit och mei Kameidi an mei Gerenns.
 2. Hei um Punkt kommen mer ob lnvestitiounen an lnformatik zereck.Am digitalen Zâitalter mecht et absolut Sônn an Programmer ze investeiren die do sinn fir den Matarbechter vun der Gemeng aarbecht ze erliichtern an awer Qualitéit vun den lnformatiounen ze vereinfachen an ze verbesseren. Desst steigert net nemmen Motivatioun mee dreit och iwert lversiicht bai an Reschtfardegt lnvestitiounen.Mir spueren ob der enger Sait Suen fir Etuden oder laang Rescherchen. Waat awer net kann sinn dass mer selwer an der Gemeng nach keen lnformatiker angestallt hunn. Esou een lnformatiker kann daat ganzt koordineirert an ob Problematiken hinweisen. Hei muss an eisen Aan schnellstmeiglech en Posten geschaafen well och esou Leit muss een emol fannen.
 3. Ewéi schonns die Joeren virun bemangelt. En Centre de Recyclage an Kombinatioun mat engem neien Service Technik feelt komplett. Desen ass nach ëmmer mei ewei Noutwendeg. Nach ëmmer keng Etüde oder Léisung an Siicht. Den Loyer vun den +- 1000m2 leeft. Villeicht sinn awer an denen 4 Mio. fir acquisistion d’immeubles et terrains, eng Leisung dobai. Affair à suivre.
 4. Sécherheet ob eisen Stroossen mat engem Plang fir en kommunaalt Verkéierskonzept wat de reelle an zukünftegen Begebenheeten Rechnung dréit sooten mer schons fir den Budget 2020. Hei sinn mer frou dass en Deel vun enger Etude leeft. Villeicht och endlech en Park & Ride fir eis Gemeng deen een an der Zesummenaarbecht mam Minister kann plangen an finazeieren an domadder eis Ladeinfrastruktur oder esouguer Photovoltaik Struktur vergreisseren an verbesseren kann. Vum Park & Ride aus fuehren mer dann mam Mondi an Gemeng oder huelen en elektresch Veloen fir weiderfueren an ermeiglechen esou eng mobilité douce. Esou stinn Autoen net an der Gemeng. Och extra Plaatzen fir den Auto ze waschen keinten do installeiert ginan dem Bierger zegut kommen. Mir hunn ëmmer mei Leit die an Résidenzen wunnen an keng Plaatz hun fir hieren Auto ze waschen. Eis kommunaalt gesteiert Velosnetzt kann dann och dorunner ungebonnen ginn.
 5. Den Projet Gremelter leist ob sech warden. Mir hoffen awer dass mer och an dem Dossier weiderkommen.
 6. Waat den sozialen Wunnegsbau ungeet esou sollt een hei preifen fir lmmobilien iwert en Fong laafen ze loosse. Hei misst eng Etude an Obtrag gestallt ginn iwert Maachbarkeet. Die aal Haiser mussen Energetesch erneiert ginn daat steet hei ausser Fro. Mee am Moment hun dess Haiser en schlechten anfloss ob eis Klimabilanz waat den Bemeiungen die beschten Zieler ze erechen net gerecht get an verfalscht. Esou schnell kônnen dess Gebâier eben net saneiert gin.

Mir haalen awer fest ail Punkt ass wichteg. Ali Punkt hatt et och verdingt dass mer driwer diskuteieren mee daat wâr dârs Gudden zevill an esouvill Zâit hunn mer leider net.

Ewéi schonns lescht Joer, huet d’CSV sech dann och dëst Joer, entschloss dëse Budget mat den verschiddenen Beemolen die dran stinn mat ze stem men. Ouni dess Majoriteit wellen schlecht machen, haalen mer och hei fest et kann een et ëmmer besser machen. An Weeen Weees ….Virwaat net lrgendwann Zesummen fir des Gemeng an eis Bierger schaffen.

Weil mer och desst Joer net wellen dass dess Majoriteit sech langweilt, warten och mir versichen déi Punkten, déi net klappen, op de Leescht ze huelen. Et gelt awer och fir Opositsioun et kann een et ëmmer besser machen. Ziel soli awer fir eis ail daat namlescht, bleiwen. Mir schaffen fir eis Gemeng an vir eis Bierger.

Mir soen all deenen, déi mat um Budgetsprojet geschafft hunn, ouni eng eenzel Persoun ervirzehiewen, een groussen Merci, an hoffen och an dësem neien Joer op eng gutt Zesummenaarbecht.

Allen hei um Dësch, an allen Leit am Sail, an doriwwer eraus, schéint an glécklech neit Joer an eng gutt Gesondheet.

Mondorf, den 11. Januar 2022

CSV Fraktioun am Munnerefer Gemengerot.

Beitrag deelen