Johny Gaspard
65, Pensionär, Munneref
Johny Gaspard

  • Member am Comité vun der CSV Sektioun

  • Pensionär

  • Munneref

  • Alter: 65 Facebook

 Presentatioun
Johny Gaspard
Johny Gaspard

“Mäin Numm ass Johny Gaspard , 65 Joer , Papp vun engem Kand , wunne säit 2 Joer zu Munneref a sinn an der Pensioun. Als Instructor engagéieren ech mech schonn jorelaang bei der Protection civile a bei de Pompjeeën , wou ech Eischthëllefscoursen hale fir Gemeng Munneref , aner Gemengen an Entreprisen. Ech si frou, fir och hei meng Passioun mat aneren Leit ze deelen. Ech wëll mech asetze fir eng besser Liewensqualitéit fir jiddwereen , besonnesch fir eis eeler Matbierger an déi mat engem Handicap.”