Joelle Lelong
25, Studentin, Munneref
Joelle Lelong

  • Member am Comité vun der CSV Sektioun

  • Member CSV Osten an CSJ

  • Studentin

  • Munneref

  • Alter: 25 Facebook

 Presentatioun
Joelle Lelong
Joelle Lelong

“Mäin Numm ass Joëlle Lelong, 25 Joer, ech wunnen säit Juli 2016 an der Dr. Kleinstrooss zu Munneref a sinn Studentin zu Stroossbuerg am Projekt Management, Spezialisatioun, Logistik, Produktioun an Innovatioun. Munneref wor am leschte Jorhonnert eng Touristenhéichbuerg mat ville Méiglechkeeten fir sech ze beweegen, am Waasser an och zu Fouss. Mir läit um Häerz, datt d’ Fréizäitméiglechkeete fir déi Jugendlech erweidert ginn an eis Gemeng fir déi Jonk méi attraktiv gëtt.”