CSV Stellungnahm zur Schäfferotserklärung 2018-2023

PDF: Iwwerleeungen zur Schäfferotserklärung 2018

Fir d’éischt emol wëllen mir festhalen, datt et eng gudd Saach ass zu der Schäfferotserklärung kënnen Stellung ze huelen – mir gesinn daat als eisen Beitrag zu enger offener Diskussioun un, déi am Kader vun enger konstruktiver, also enger opbauender Oppositionspolitik gemaach gëtt.

Eng konstruktiv Oppositiounspolitik heescht fir eis net – an ech soen daat hei am Numm vun eiser ganzer Fraktioun – datt een alles gudd muss fannen wat d’Majoritéit hei an dësem Gemengerot proposéiert an dann och ëmsetzt. Eng konstruktiv Oppositiounspolitik heescht fir eis sech kritesch mat deem ausenaaner ze setzen wat de Schäfferot eis hei proposéiert, an dann un Hand vun Argumenter doriwwer ze befannen op een daat matdroen kann oder net.

Et ass iwwregens aus deem Undriff eraus, datt mir an deenen vergaangenen 6 Joer en groussen Deel vun eiser Oppositionsaarbecht op eegen Motiounen obgebaut hunn, déi weder polemesch nach parteipolitesch waren, an sech mat Themen befaasst hunn, wou mir konkret Virschléi gemaach hunn an och Conclusiounen gezunn hunn. Mir hunn wëlles déi Manéier bäizehaalen, fir eis Iddien hei am Gemengerot ze artikuléieren.
Wann de Schäfferot seet weider mat Häerz a Séil am Asaz fir eis Gemeng ze sinn – dann sinn mir déi, déi soen datt Häerz a Séil zwar ganz gudd a wichteg sinn, awer datt et besser ass wann de Kapp net vergiess gëtt.

An der Schäfferotserklärung sinn eng Rei vun Saachen drann déi mir sëcherlech matdroen kënnen, net nëmmen well se gudd sinn fir Munnerëf, mä och well mir se schon selwer proposéiert haten. Huele mir d’Beispill vun der Schwämm – hei hunn mir schon virun Joeren drop higewissen, datt et net konsistent ass sech Mondorf-les-Bains ze nennen, an keng Schwämm fir de „Grand Public“ ze hunn.
Huele mir en zweet Beispill – d’Beispill vum Lycée: War et net d’CSV hei zu Munnerëf, déi dës Iddi virun Joeren an de Gemengerot bruecht huet?

Huele mir d’Beispill vum Vélodrome, war et net d’CSV déi drun erënnert huet fir deen Bréif un de Sportsminister ze schreiwen fir d’Bereetschaft ze signaliséieren, datt Munnerëf prëtt wier fir den Vélodrome opzehuelen?

Huele mir d’Beispill vum Ausbau vun der Grondschoul – wien huet dann vun engem méiglechen Ausbau geschwart wéi den 12. Oktober 2014 d‘Motioun CSV 14/01 hei op de Gemengerotsdësch geluecht ginn ass.
Wien huet dann vun der Erweiderung vun den Öffnungszäiten vum Recycling Park geschwart – sie fënnt sech hei an der Schäfferotserklärung erëm – daat ass schéin – awer d’Emsetzung hätt längst gemeet kënnten ginn, wann d’CSV Motioun 15/08 net vun der Majoritéit ofgeleent ginn wier.

Allerdéngs fënnt d’Iddi vum mobilen Recycling Center eis Zoustëmmung net – mir sinn der Meenung, datt een als Klimapaktgemeng de Courage misst hunn fir en fixen, neien Recycling Park zum Beispiel op der Ellenger Gare opzeriichten. Am Kader vun der Kreeslafwirtschaft och nach „circular enconmy“ genannt, kënnt d’Gemeng Munnerëf eng Virreiderroll spillen, wou eben eng mei grouss Wichtegkeet op den Recycling vun de Matière première am Offall geluecht gëtt.

Dëst wier eng Mesure am Kader vun der nohalteger Entwëcklung, mat – ech zitéieren aus der Schäfferotserklärung: „Léisungen op laang Sicht, déi finanzéierbar sinn, zukunftsorientéiert Aktiounen an eng ëmweltbewosst an energieeffizient Attitude bei all de Projeeën vun der Gemeng Munnerëf.“
De Management vum fixen Recycling Center giff iwwregens an eng spezialiséiert privat Firma ausgelaagert ginn.

Wat d’Etuden fir en adaptéierten Service technique ubelaangen, sinn mir der Meenung, datt d‘Plaaz vum Cristal Mondorf net adäquat ass, wëll d’Ausbauméiglechkeeten fir den Service technique op dëser Plaaz éischter beschränkt sinn, an de Verkéier deen dës Aktivitéit mat sech bréngt, d’Verkéierssituatioun an Mondorf selwer zevill belaascht.

Hei sollt een eiser Meenung no kucken fir eng aner Léisung ze fannen an den Service technique zesummen mat dem fixen Recycling Center ze kombinéieren – well och déi technesch Servicer vun der Gemeng an d’Konzept vun der Kreeslafwirtschaft matagebonnen sollten ginn.

Mir liesen an der Schäfferotserklärung vill vun sozialem Wunnengsbau, Wunnengsbau a d‘Schafe vun Wunnraum fir jonk Famillen.

All déi Saachen, déi do dran stinn kënne mir matdroen – mir hunn se jo och an eisem Wahlprogramm stoen gehaat – awer mir froen eis op et net besser wier, all dës Iddien an Mesuren an d’Hänn vun enger kommunaler Baugenossenschaft ze leeën, wou d’Gemeng sech net selwer giff zevill belaaschten an awer kënnt d’Jalonen setzen fir eng zukunftsorientéiert Wunn an Wunnengsbaupolitik hei an der Gemeng.
Sëcher sinn d’Erfahrungswerter hei am Land fir esou eppes rar geséint, allerdéngs ginn et ënnert anerem an der Schwäiz Beispiller wou esou Genossenschaften funktionnéieren.

D’Gemeng bréngt d’Immobilien an d’Genossenschaft eran, kritt den entspriechenden Undeel um Kapital vun der Genossenschaft, déi dann d’Gérance vun den Immobilien an den Mietverträg iwwerhëllt.
Weider liesen mir an der Schäfferotserklärung vun Strossenarbechten an neien Parkingen zu Altwis an an der rue de la Gare zu Munnerëf. Sinn dëst wierklech nei Projeeën? Wuel éischter net. Mir sinn der Meenung, datt d’Gemeng Mondorf am allgemengen, an Duerf Mondorf am speziellen en Verkéierskonzept brauch, dat all déi Froen beäntwert, déi sech am Zesummenhang mat dem Projet „Hinter der Kirch“ stellen, déi awer och „Park and Ride“ Léisungen zu Mondorf, an ausserhalb vun Mondorf mataschléissen. Durch d’Bauaktivitéiten ass an den kommenden Joeren mat vill méi Individualverkéier ze rechnen.

Interessant ass an deem Kontext d’Iddi vun enger Buslinn, déi Stroossen wou keen Bus fiert mam Zentrum verbannen soll. Hei stelle mir eis allerdéngs d’Fro op dëst éischter en Komplement zu der Buslinn 180 soll ginn, oder ob hei un e Rufbus geduecht gëtt, wéi d’CSV en am Walprogramm stoen hat. Hei wier ze studéieren wat en Elektrobus bréngen kann.

Wat d’Kafen vun Geschäftsflächen ubelaangt – jo daat ass eng Iddi déi en gewëssenen Charme huet, et wir awer wichteg sech fir d’éischt dohinner ze setzen an sech Gedanken ze maachen, wéi eng attraktiv Geschäftswelt hei zu Munnerëf kënnt ausgesinn an wat un Geschäfter feelt fir d‘Attraktivitéit ze verbesseren.

Mir hunn dat an eisem Walprogramm mam Begrëff PACM – plan d’action commerce Mondorf stoen gehaat.

D’Verlounen vun Geschäftsflächen kënnt eng Mesure heivun sinn – aner Mesuren kënnten sinn wéi mir et färdeg bréngen erëm eng funktionnéierend UCAM op d’Been ze stellen, déi dann d’Interessen vun der Geschäftswelt hei zu Mondorf vertrëtt.

An dem PACM kënnten dann och Kritären an Konditiounen fixéiert ginn, fir d’Verlounen vun dësen kommunalen Geschäftsflächen. D’Verkéiers- an d’Parkingskonzept giff an dësem PACM selbstverständlech och eng wichteg Roll spillen. Mir kënnten elo nach vun enger Werbekampagne schwätzen, vun Elekro-Panneauen an vun der Zesummenarbecht am Kader vun Mondorf-Promotions. Wichteg ass datt et net eenzel Mesuren sinn, mä datt et en Gesamtkonzept gëtt wat mat Häerz an Verstand ëmgesaat gëtt.

Wat den Tourismus ubelaangt, hunn mir eis gefrot wat dann déi grouss Projeeën sinn, déi do ugekënnegt ginn. Eng Persoun eleng fir den Tourismusbüro an den Citymanager kënnen et jo wuel net sinn. Mir brauchen Investitiounen déi Munnerëf op d’Landkaart vun den touristeschen Attraktiounen bréngen.
Mir verstinn, datt d’Majoritéit et vermeid vun engem Camping ze schwätzen, an léiwer vun Parkingen fir Mobilhomen schwätzt. Spéitstens awer bei den Parkingsplaazen fir Ecokabannen schwätzen mir vun engem Eco-Camping, esou wéi en och an eisem Wahlprogramm steet.

Doriwwereraus mecht eng grouss Abenteuerspillplaaz, niewent enger gréisserer Weiheranlag – dat alles an Zesummenarbecht mat dem Domaine thermal – ganz vill Sënn an kënnt zu deenen groussen Projeeën am Beräich vum Tourismus gehéieren.

Déi folgend Punkten, wéi den PAG, de Patrimoine, d’Gärt, d’Koppeshaus, Sportshal, eng gedeckten Tennishal, eng Piscine an en Velodrome fannen selbstverständlech eis Zoustëmmung – mir haten se jo och an eisem Walprogramm stoen. Just eng Ureegung – wier d‘Koppeshaus net déi richteg Adress fir Art et Création? well dës Aktivitéit den Aktivitéiten vun dem Jean-Pierre Koppes ganz no kënnt – esou hätt een d’Séil vun deem Haus erhaalen.

Selbstverständlech giff sech hei och d’Méiglechkeet bidden, fir en ugemossenen Raum ze schafen, fir den prähistoreschen Griewerfond an eiser Gemeng der Öffentlechkeet mat enger permanenter Ausstellung ze presentéieren an kënnt esou zum touristeschen Aktiounsplang bäidroen.

Beim Velodrome sollt een drun denken fir eng Plaaz ze schafen, fir der Lëtzebuerger Sportsgeschicht, an de Lëtzebuerger am Top-Velossport, vum François Faber iwwert den Nicolas Frantz an den Charly Gaul bis zum Frank an Andy Schleck ze gedenken. Esou eng Plaaz giff national ewéi och international vill Leit op Munnerëf bréngen an kënnt ebenfalls zum touristeschen Aktiounsplang gehéieren.

Wat elo Elleng ubelaangt, do hunn mir d’Fro wat en Multifunktiounsraum an der Ellenger Schoul duerstellt, respektiv wat den „Lieu de rencontre“ am Kréiech Schapp ass?
Iwwert den Parvis vun der Ellenger Kierch ass genuch geschwart ginn – do ass deelweis mat Onwourechten geschafft ginn an duerfier wëll ech hei net wieder drop agoen.

Wat Transparenz an d’Bedeelegung vum Bierger, d’Emwelt an d‘Energie ubelaangt, do gëtt et net wierklech eppes Neies, an duerfir well ech och méi séier driwwer ewech goen.

En grousst Kapitel wat eiser Meenung no an der Schäfferotserklärung net ugeschwart gëtt ass d’Kapitel „Sëcherheet“. Et ass jo awer net esou datt d’Sëcherheet sech an deenen läschten Joeren verbessert hätt an datt hei keen Handlungsbedarf wier.

Wat ass dann aus deenen gudden Iddien ginn, déi nach virun den Chamberwahlen vun 2013 do waren, an wou en Opstocken vun den Police-Effektiver gefuerdert gouf?

An eng Reih vun aneren Froen wëllen mir bei dëser Geleeënheet stellen:
Wat ass dann aus den Verhandlungen ginn, déi mam Domaine Thermal gefouert goufen fir Terrainen vum staatlechen Besëtz an de Gemengebesëtz ze bréngen?

Wann an der Schäfferotserklärung vun Opfëllen vun de Baulücken geschwart gëtt, firwaat ass dann Motioun CSV 14/04, déi op den 8.Dezember 2014 datéiert ass, an genee dat gefuedert huet vum Schefferot ofgeleent ginn?

Wann mir vun dem Soziale Wunnengsbau am Rousebierg schwätzen, wéi vill Mondorfer, Alwieser oder Ellenger hunn dann do eng nei Wunneng kaft?

Wou ass dann deen Fitness Parcours am Wouerbësch, deen Géigestand vun enger weiser Motioun vun eis war an deen mir aus Respekt virum Jugendgemengerot hei net zur Ofstëmmung bruecht hunn?

Am Résumé kënnen mir soen, datt et eng Schäfferotserklärung ass déi eng Rei vun Elementer huet, déi mir sëcherlech matdroen wärten – aner Punkten – déi wesentlech fir eis sinn, feelen awer drann an verschidden Punkten missten an den kommenden Méint präziséiert ginn.

Ofschléissend e puer Wuert zur Zesummenaarbecht hei am Gemengerot. Och mir striewen eng gudd Zesummenarbecht un – am géigensäitege Respekt mat allen – an mir betounen mat allen Gemengerotsmemberen.
All Gewielten hei an dësem Gremium ass op eng demokratesch Manéier gewielt ginn an verdéngt duerfier eiser aller Respekt – an dat fuerderen mir och fir jiddereen vun eiser Fraktioun.

Mir lossen eis net auseneen dividéieren – Mir hunn den 8.Oktober zwar d’Wahlen verluer – eis Éier an eisen Zesummenhalt awer net.

Mondorf, den 13. Dezember 2017
CSV Fraktioun

Hannerloosst eng Äntwert

  • (gëtt net verëffentlecht)